Bøker

Har du forslag til bøker og/eller artikler eller foredrag som kan legges ut her, så send meg en e-post: sivryd@gmail.com

Fra Abstrakt forlag innen psykologi og psykiatri – e-post: abstrakt@abstrakt.no

Fra Abstrakt forlag innen helse- og sosialfag

Om et lite utvalg av bøker fra Abstrakt forlag:

Psykiatriske legemidler som skader, intervju med forlagssjef Einar Plyhn publisert på Erfaringskompetanse sin nettside.

Utdrag: -Forlagssjef Einar Plyhn står for utgivelsen av de legemiddelkritiske bøkene til Peter C. Gøtzsches og Robert Whitaker.

Viktige bøker om medisinering  av psyken og industriens rolle. (…)

Skadelige medisiner

– Medisiner er den tredje største dødsårsaken i den vestlige verden etter hjerte- karsykdommer og kreft, forteller Plyhn.

Han sier at det har lenge vært kjent at psykiatriske legemidler kan være skadelige for brukerne, men myndighetene og psykiatrien har hevdet at nytten av disse medisinene har veid tyngre enn risikoen.

– Forskningen på virkningene til de psykiatriske legemidlene har imidlertid i stor grad skjedd i regi av produsentene av disse medisinene. Fordi psykiatriske legemidler i en årrekke har vært blant de mest lønnsomme medisinene til den farmasøytiske industrien, har økonomiske motiver korrumpert mye av forskningen. En rekke rettslige forlik på nærmere 100 milliarder kroner bare de siste få årene, inngått mellom det amerikanske justisdepartementet og de største farmasøytiske selskapene, dokumenterer dette, sier han.»

En psykiatrisk epidemi

Hvis nyere psykiatriske legemidler er så gode som farmasøytisk industri og psykiatere vil ha oss til å tro, hvordan kan det ha seg at psykiske lidelser har eksplodert i samme tidsrom som disse nye legemidlene har vært på markedet?

Dødelig medisin og organisert kriminalitet

Vinner av den prestisjetunge britiske legeforeningens bokpris (BMA Medical Book Awards) i 2014, som beste bok i kategorien «Basis of Medicine».

Drøm i våken tilstand(2013)

Boka har blitt til takket være midler fra ExtraStiftelsen gjennom Mental Helse, og den handler om egenerfaringer med å ha en bipolar diagnose og vi som bidrar i boka velger å se på psykose og bipolaritet på litt ulike måter. Les boka!

Forord ved professor i psykiatri Svein Haugsgjerd

De sju forfatterne med egenerfaring er:

Gunn Helen Kristiansen, Inger Emilie Nitter, Wenche Evensen, Kira, Maria Nerem Notø, Olaug Sævareid, Siv Helen Rydheim

Etterord ved forfatter og littaraturviter Merete Morken Andersen

Gunn Helen Kristiansen har vært en utmerket prosjektleder som har hatt Asker og Bærum lokallag av Mental Helse som styringsgruppe for prosjektet.

Else Merete Thyness  – veileder i prosjektet. Hun er ergoterapeut med journalistutdanning og redaktør i Ergoterapeuten, og har også gjort et utmerket jobb med sin gode måte å veilede på.

Abstrakt forlag har også vært entusiastiske når bearbeidelsen av manus kom så langt som til forlaget. Forlagssjefen Einar Plyhn, som videre bearbeidet tekstene, har også bidratt til at dette har blitt en kvalitetsbok ved å ha siste hånd på det språklige.

Undertegnede har vært erfaringskonsulent i prosjektet.

Den dyktige forfatteren og litteraturformidleren Kjersti Wold bidro med undervisning på en svært god måte under skriveverkstedet.  Det ble arrangert i 2011 og fleste forfatterne i boka deltok. Kjersti Wold på youtube under lanseringen om skriving som terapi. 

Psykiatriske legemidler. En kritisk introduksjon. Forfatter: Joanna Moncrieff er Senior Lecturer i psykiatri ved University College London og praktiserende psykiater. Hun er en av grunnleggerne og lederne i Critical Psychiatry Network, en gruppe psykiatere som er kritiske til biologiske modeller for psykisk sykdom og mot økt tvang overfor psykiatriske pasienter.

Overgrep. Søkelys på psykiatrien. Forfatter: Gro Hillestad Thune er advokat og har arbeidet med menneskerettigheter i mer enn 20 år. Hun har vært norsk medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjonen som nå er innlemmet i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og har i mange år arbeidet med å få menneskerettighetene inn i norsk rett og praksis.

Bøker fra andre forlag:

Forstå dine sår i sjelen av Franz Ruppert. «Psykiske lidelser kan skyldes traumer i tidligere generasjoner. Marta Thorsheim er terapeut, og har redigert boken «Forstå dine sår i sjelen» av Franz Ruppert. Hun forteller om veien ut av komplekse sinnslidelser.»

Stormen og stillheten (Intervju/omtale av boka på Erfaringskompetanse.no) «Boken handler om psykiatri, sorg og kampen for rettferdighet. Den handler om et musikalsk talent som ble kneblet i et umusikalsk system, sier Miriam Neegaard som debuterer med romanen «Stormen og stillheten».» Mer om boka på:  Juritzen forlag

En dåre fri. Beate Grimsrud. Ny bok (2010) med innhold som kan være interessant for folk med interesse for psykisk helse. Dagsavisen skrev 1. des. 2010 blant annet dette: «Det er ingen tvil om at fortellerstemmen Eli i Beate Grimsruds nye roman «En dåre fri» ligger tett opp til forfatterens egen biografi. Det er blitt en oppskakende fortelling om psykisk lidelse, om tvangsinnleggelser, om indre stemmer, og om den daglige kampen for å holde taket i virkeligheten. Et tak som ofte glipper.» Hele omtalen finner du her. Forlagets nettside finner du her.

I morgen var jeg alltid en løve av Arnhild Lauveng (I boken tar hun oss med inn i en verden av stemmer og hallusinasjoner, og hun viser hvordan vrangforestillinger og symptomer har sin egen logikk og mening.)

Unyttig som en rose av Arnhild Lauveng (Forfatteren skriver med utgangspunkt i egne erfaringer, både fra tiden som pasient og med psykologens perspektiv. Hun er opptatt av hvordan personer med psykiske lidelser blir omtalt og behandlet, og viser hvor viktig det er å se pasientene som mennesker, ikke bare som diagnoser.)

Arbeidsmaur med gipset hjerte av Arnhild Lauveng (Boken tar for seg grunnleggende prinsipper i forhold til psykisk helse og arbeidsliv. Motivasjon, ambivalens, stigmatisering og hvordan man gjennomfører en god tilrettelegging overfor arbeidstagere med psykiske lidelser er de sentrale temaene. Hun gjennomgår også de vanligste diagnosene som brukes innenfor psykisk helsearbeid. Boken henvender seg til arbeidstagere, ledere, kollegaer, sosialkontor og NAV-ansatte, som ikke har spesielt kjennskap til psykiatrisk fagterminologi.)

«Kjærligheten spør ikke, den bare er» av Siv Helen Rydheim. Om boka les her.

Jeg har en drøm av Maja Thune (En ung jente forteller hvordan hun opplevde å bli psykisk syk og se på seg selv som et monster. Dette blir svært paradoksalt ettersom hun fremstår som alt annet enn et monster, nemlig et uvanlig varmt menneske. Uredd forteller hun om sitt behov for omgivelsenes kjærlighet, som ikke alltid blir dekket på en psykiatrisk institusjon. Det er vondt å lese om hvordan pleierne av og til forbys å gi henne det hun trenger mest; et menneskelig fellesskap på likeverdige premisser. Isteden kommer massevis av piller, som virker mot sin hensikt for en jente som ønsker å bevare sin store sensitivitet og bruke den til noe positivt. Denne boka kalles en roman, men etter at forfatteren har stått fram i media er det nærliggende å tro at dette er selvbiografisk. Boka er rørende, og man kan nesten si at man blir et bedre menneske av å lese den. Så får man heller tilgi en del korrekturfeil.)

Den vuxna barndomen – Den psykotiska personen som vägvisare i vår kultur (Dualis 1992) av Jens Ivar Nergård

Dialogens kraft av Annbjørg Haram.

«Dialogens kraft – når tanker blir stemmer

Boka viser hvordan systematisk bruk av dialog gir endringer og bedring for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. At erfaringskunnskap som blir til i terapimøter med hver enkelt pasient må få større betydning. At det trengs en friere tenke- og arbeidsmåte i psykiatrien.»

Dødelig terapi av psykolog Ellen Kolsrud Finnøy. Fra Universitetsforlagets nettside: «Behandlingsmetoder som medfører en kjemisk og elektrisk manipulering brukes i dag ved behandling av psykiske lidelser. I denne boken beskriver psykolog Ellen Kolsrud Finnøy hvordan medikamenter, som for eksempel de nye antidepressiva og elektrosjokk, skader sentrale deler av hjernen.

Finnøy viser hvordan svekkelsen av hjernens funksjoner forringer den enkeltes evne til å forholde seg til de egentlige problemene; psykisk og fysisk. I Dødelig terapi presenterer forfatteren et alternativ til dagens behandlingsregime. Ellen Kolsrud Finnøy har vært privatpraktiserende klinisk psykologi i en årrekke, og har erfaring fra arbeid innen voksenpsykiatrien.» Om boka på Dagbladets nettside.

Galskapens historie av Michel Foucault gir et veldig bra overblikk av historien bak dagens psykiatri.

Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Bok av Anna Luise Kirkengen, og omslaget har denne teksten:

«Boken handler om helsefølger av vond og vanskelig erfaring. Den spør om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som er blitt syke av krenkelser. Emnet er i denne andre utgaven blitt utdypet med de nyeste referansene fra en rekke forskningsområder. Boken åpner med et nytt forord, en ny innledning samt en kommentar av moralfilosofen Arne Johan Vetlesen. Ved hjelp av autentiske pasienthistorier viser hun hvordan omsorgssvikt, mishandling og seksuelt misbruk i ung alder kommer til uttrykk som sykdom og lidelser i voksen alder. De rystende historiene er flettet sammen med teoretiske drøftinger og med tallbasert dokumentasjon fra norsk og internasjonal forskning. Boken er skrevet for studenter innenfor helsefag, medisin og psykologi. Den er også skrevet for yrkesutøvere som helsepersonell, lærere, spesial- og barnevernspedagoger, politi og jurister.»

På Norsk forening for psykisk helsearbeid sin nettside kan du finne en omtale av boka som er mer utdypende.

Nettverksdialoger, Jakko Seikkula.  Fra Universitetsforlagets nettside:

«Endelig er oppfølgeren til Åpne samtaler kommet på norsk! Boken handler om møtets betydning. Møtene mellom klienten, klientens nettverk og de profesjonelle, i psykososialt arbeid.»

Og psykiateren skapte mennesket av Eva Ramm. Forlaget Kolofon sin omtale:

«Forfatteren er spesialist i rådgivningspsykologi med årelang praksis bak seg, både som psykolog i skole og arbeidsliv, og som privatpraktiserende terapeut. Hun har skrevet 22 bøker, hvorav mange populærvitenskapelige, men også en rekke skjønnlitterære romaner og ungdomsbøker.

I flere av fagbøkene stiller hun seg kritisk til vår tids psykiske helsevern. Dagens bok henvender seg til det brede publikum med oppfordring om å forandre holdning, både til psykiske lidelser og behandlingen av dem. Særlig advarer hun mot tradi-sjonell psykiatri, hvor legen har uforholdsmessig stor makt, både over hva som skal anses som ”normalt”, og hvordan de som faller utenfor, skal behandles. I denne prosessen benytter psykiateren seg ofte av tvilsomme metoder, som altfor sterk medisinering, tvangsforing, inngrep i hjernen, isolasjon og beltebruk. Særlig skadelige er de evigvarende, antikvariske diagnosene. Det foregår også frihetsberøvelse uten lov og dom.

Personer som i dag overveier å la seg innlegge på psykiatrisk klinikk, oppmuntres til i stedet å søke psykologisk samtaleterapi utenfor sykehus. De som allerede er blitt psykiatriske pasienter, vil finne argumenter i boken, som kan hjelpe dem til å forstå og eventuelt motstå dagens angivelige ”eksperter” på psyken.»

Eva Ramms  nettside finner du her.

Reitgjerdet ødela livet mitt av Joar Tranøy. Om boka og forfatteren fra Bokklubbens nettside: «Joar Tranøys bok er en undersøkelse av hva rettsvesen, psykiatri og fengsel gjorde med Bjørn Lande som var tvangsinnlagt på Reitgjerdet sykehus i perioden 1968 til 1973. Han var i løpet av 18 måneder fastspent i fotreimer 6500 timer i Reitgjerdets verste avdeling. Oppholdet gjorde at Bjørn Lande nesten mistet evnen til å tale og bevege seg. Stortinget avslo billighetserstatning. Joar Tranøy har også utgitt boka Kampen for rettssikkerhet og menneskerettigheter – We Shall Overcome’s historie 1968-1988 – på Lanser Forlag.»

Flere bøker av Joar tranøy.

Soteria House, xlibris:»This is the story of a special time, space, and place where young people diagnosed as “schizophrenic” found a social environment where they were related to, listened to, and understood during their altered states of consciousness. Rarely, and only with consent, did these distressed and distressing persons take “tranquilizers.” They lived in a home in a California suburb with nonmedical caregivers whose goal was not to “do to” them but to “be with” them.. The place was called “Soteria” (Greek for deliverance), and there, for not much money, most recovered. Although Soteria’s approach was swept away by conventional drug_oriented psychiatry, its humanistic orientation still has broad appeal to those who find the mental_health mainstream limited in both theory and practice. This book recounts a noble experiment to alleviate oppression and suffering without destroying their victims.»

Symptomet som ressurs. Av Eva Dahlsgård Axelsen. Kommentarer til boka her. Fra forlaget her. «Boken fremstiller en terapimodell hvor psykiske problemer sees som en kilde til utvikling og endres gjennom å bli anvendt i det terapeutiske arbeidet. Boken beskriver terapimodellen, forståelsen, teoriene, de teoretiske metodene og hvordan disse gjenspeiles i terapeutiske vurderinger og intervensjoner. Boken er tenkt som en lærebok i psykoterapi. Har litteraturliste. Målgruppe: psykologer, psykologistudenter, psykiatere og leger i psykiatriutdanningen, samt andre interesserte.»

Stan and Christina Grof, Review of «Holotropic Breathwork: A New Approach to Therapy and Self-Exploration» (2010)

Stressbasert årsaksforståelse og behandling er en bloggartikkel på Sigrun Tømmerås sin blogg om Roar Fosses forskning. (Utdrag: Alvorlig psykososialt, relasjonelt stress fører til endringer i hjernens struktur og funksjon som er i tråd med endringene en ser hos voksne med psykiske lidelser.)

Åke Högberg, You-Tubevideo her. Om hans symbolarbeid, som også finnes i bokform. (Symboler, eventyr, metaforer og deres anvendelse i terapi)

Dialog (en artikkelmellom Roar Fosse, forskningsleder ved Psykisk helse i Sykehuset Asker og Bærum, og Gunn Helen Kristiansen, Siv Helen Rydheim og Inger Emilie Nitter.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s