Drøm i våken tilstand

Skrive-prosjektet har resultert i boka «Drøm i våken tilstand». Det ble støttet av ExtraStiftelsen gjennom Mental Helse, og her finner du nettsak fra ExtraStiftelsen.

Boka er utgitt av Abstrakt forlag.

Omtalen hos ExtraStiftelsen: «Hva skjer inne i hodet under mani og psykose? Gunn Helen Kristiansen ønsket å samle psykose-erfarere, og gi dem anledning til å formidle og forklare dette. Resultatet er blitt en bok fylt med fortellinger bidragsyterne håper vil vekke undring og nysgjerrighet hos leserne.

 -Vi har funnet et fellesskap for å bearbeide det tabubelagte psykosespråket, og vi håper og tror at vi med fortellingene i denne boka kan bidra til å kaste nytt lys over det mystiske fenomenet som fremkommer i mani og psykose, sier prosjektleder Gunn Helen Kristiansen.
Bokprosjektet fikk sitt grunnlag i et brukerstyrt skriveverksted. Bidragsytere var mennesker med egne erfaringer i tilknytning til en bipolar diagnose. Disse fikk veiledning av Else Merete Thyness som har bakgrunn som journalist.
 
Sinnets flukt
Professor Tor-Johan Ekeland  (Professor ved Høgskulen i Volda) skriver om boka:
”…for desse er ikkje psykosane sjukdomsuttrykk – det er mestringsforsøk, ein måte å handtere psykisk smerte på. I ei av forteljingane finn vi presist formulert eit kunnskapssyn: «Psykose er sinnets flukt fra en virkelighet som er for vanskelig å bære.» Om vi legg eit slikt syn til grunn treng vi kanskje ikkje la kunnskap om dei biologiske mekanismene som er involverte, vere det viktigaste. Biomedisinen bør audmjukt tre til side til fordel for eit førsteperspektiv som tek for gitt at eit gjensidig perspektiv er muleg, at dialogen kan gjenopprettast. Dét ville vere brukarmedverknad på alvor.»
Bidragsyterne:
Gunn Helen Kristiansen 
er utdannet adjunkt og bygningsingeniør, men jobber nå som erfaringsformidler og medforsker innen psykisk helsefeltet. Hun liker å utfordre den tradisjonelle forståelsen av psykose-lidelser ved å påstå at det er en belastningsskade og ikke en nevrobiologisk sykdom.
Siv Helen Rydheim er ellers skribent og erfaringsformidler, og arbeider spesielt for åpenhet om bipolaritet og generelt om rus- og psykiske helseproblemer. Hun er tvangs- og psykose-erfarer
Inger Emilie Nitter driver Gjølstadskolen i Rakkestad. Hun har skrevet boka «Den bipolare veien til balanse», utgitt på eget forlag høsten 2012. Inger Emilie snur opp/ned på tillærte forestillinger om alvorlig sinnslidelse og psykose. Hun reiser rundt med musikkforestillingen og stand-up komedien «Helt Vilt». Inger Emilie har skrevet kapittelet «Lysfest».
Wenche Evensen er brukerrepresentant og erfaringsformidler. Hun er medforsker, mor, farmor, venn, nabo og kollega. Wenche har et stort engasjement når det gjelder bekjempelse av stigma. Wenches bidrag i boka heter «Tur-retur Jupiter med sommerfuglvinger».
Olaug Heldig Sævareid beskriver seg selv som svingdørspasient som i løpet av 35 år har gjennomlevd 30 manier, tvang og reiminger. Hun har omsider valgt å leve medisinfritt. Olaug er opptatt på fulltid med å være i spirituell og personlig utvikling som mor, mormor og medmenneske. Bidraget hennes heter «Min egen god-vonde verden».
Maria Nerem Notø fikk diagnosen bipolar 2 i en alder av 17 år. Maria er nå student og håper i fremtiden på å bli mer involvert i arbeidet med å få diskusjonen om psykisk helse mer frem i lyset. Maria har skrevet kapittelet «Berre lat».
Kira er en dansk jente som er utdannet til landskapsarkitekt. Hun gjennomlevde en psykose etter en intens kjærlighetshistorie. Kiras bidrag i boka heter «Den virkelige verden og den andre siden».
I tillegg har Merete Morken Andersen skrevet et etterord og psykiater og psykoanalytiker Svein Haugsgjerd har bidratt med et innledende kapittel til boka.
Fakta: Skrive-prosjekt er et rehabiliteringsprosjekt i regi av Mental Helse. Prosjektet har fått 420 000 Extra-kroner. Boka ble lansert i midten av juni på Litteraturhuset i Oslo. Prosjektleder er Gunn Helen Kristiansen.»

Kronikk 13. juni 2013 av Tor-Johan Ekeland i Morgenbladet:

KAMPEN OM KUNNSKAPEN – Kan brukarerfaring frå psykiatrien bli gyldig kunnskap?

«Gjennom eit par hundreår har medisinen forsøkt å gjere greie for galskap som biologiske sjukdomar. Dette er kjernen i psykiatriens kunnskapssyn, det som legitimerer at denne disiplinen utøver diskursivt og institusjonelt hegemoni. Men psykiatrien, vitskap som den vil vere, har aldri funne indre fred i ei sams grunnforståing av kva som er rette perspektiv å skjøne gjenstandfeltet sitt. Den biomedisinske modellen har stendig blitt utfordra av fleirfaglege sosiale og psykologiske tilnærmingar utan at desse har hatt gjennomslag. Sidan 1980-talet har det biomedisinske grunnsynet rula, inspirert av framgang i nevrobiologi, genforsking og suksessen til den amerikanske psykiaterforeninga sitt diagnosesystemet DSM – og bakom syng farmasøytindustrien, kanskje på siste verset?» Les mer i Morgenbladet 14.06.2013

Erfaringskonsulent Astrid K. Weber ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. (Juni 2013) Fra anmeldelsen:

««Drøm i våken tilstand» er en vakker og feminin bok, fylt av kontraster mellom «skjørhet» og styrke. Den treffer på flere nivåer; – gjennom natteverdenens eget språk, som forfatterne i denne boka formidler gjennom dagverdenens ord på en svært god måte, – om helhet og sinnets forsøk på å guide og å lege. Gjennom å kartlegge og forsøk på å tolke psykosen – ut i fra eget liv, fant de det som en utviklingsvei med utvidede livserfaringer – underbevissthetens forsøk på å komme med kreative løsninger på sterke livskriser.»

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ved seniorrådgiver Eva Svendsen, Hvordan psykose kan oppleves Fra anmeldelsen:

«De levende og nære beskrivelsene av hvordan det oppleves innenfra for den enkelte å være i en psykose, berørte meg og gav meg en fornemmelse av hvor ensomt og smertefullt, men også hvor mye spennende og kreativt materiale denne tilstanden kan formidle. Psykosene blir ikke bare oppfattet som virkelighetsflukt, men også som en mestringsstrategi og varslingssystem der den psykoseutsatte og hjelperne deres lettere kan avdekke bedringspotensialet hos den som rammes. De har alle svært forskjellige opplevelser, men gjennom bearbeiding og distanse, har erfarerne oppdaget sammenhenger mellom tidligere traumer, psykososialt stress og psykoseutbrudd. De fleste psykosene var underbevissthetens forsøk på å komme med kreative løsningsforslag på sterke livsopplevelser, skriver Gunn Helen i sin innledning.

Gjennom å møte det psykotiske materialet med nysgjerrighet og respekt, kan viktige tema dukke opp som trengs å bearbeides. Men det forutsetter at den psykoseutsatte blir møtt med omsorgsfull behandling og empatiske korrigeringer utenfra. I altfor stor grad synes medikamentell behandling og skjerming å være den dominerende tilnærmingen i behandlingen av disse tilstandene.»

Psykiskhelsearbeid.no ved Solrun E. Steffensen. (September 2013) «Drøm i våken tilstand» – Psykose som mestringsstrategi. Fra anmeldelsen:

«Bidragsyterne åpner opp for nytenkning. De stiller spørsmål om man kan se på psykosen som et sunnhetstegn. At det kan tolkes som individets evne til å reagere på overbelastning, og som et forsøk fra underbevisstheten på å komme med kreative løsninger på sterke livskriser. De tenker at psykosen må forstås ut fra den enkeltes opplevelser og erfaringer, som inneholder påkjenninger som bevisst og/eller ubevisst har utfordret selvbildet og gjort det vanskelig å leve med seg selv. Eller som en av historiene uttrykker det; «Psykose er sinnets flukt fra en virkelighet som er for vanskelig å bære.» Ved å forstå psykosen som en mestringsstrategi, vil psykoseutsatte selv og hjelperne deres lettere kunne avdekke bedringspotensialet hos den som rammes. Det forutsetter at hjelperne er lyttende, nysgjerrige og at den psykoseutsatte blir møtt med respekt, omsorgsfull behandling og empatiske korrigeringer, og at de i samarbeid finner en utviklingsvei.

Jeg vil her trekke frem salutogeneseorientert praksis, hvor det er viktig å ha fokus på hvordan den enkelte selv opplever sin tilstand.  Salutogenese vektlegger personens ressurser og deres personlige livshistorie ses på som betydningsfull i bedringsprosessen. Salutogenese definerer helse som et kontinuum (grader av helse) og står for en kreativ utforsking av faktorer som kan skape en høyere grad av helse, der personens historie er viktig. Salutogenese ser stress som potensielt helsefremmende, og vektlegger bruken av eksisterende og/eller potensielle motstandsressurser som kan fremme effektiv mestring av spenning i krevende situasjoner. Kvaliteten på sosial støtte, slik som nære emosjonelle bånd er definert som særs viktig (Langeland 2009). Nyere forskning har dokumentert betydningen av en salutogen tilnærming i behandlingen av psykiske problemer (se for eksempel Langeland, 2007; 2009; Eriksson, M. & Lindström, 2007, Griffiths, 2009, Holberg 2010).»

Forskerforum, anmeldelse ved Aasne Jordheim september 2013. Fra anmeldelsen: 

«I antropologifaget snakker man om fenomenet when natives talk back. Etter at de fremmede «etniske» er blitt snakket om, det vil si kartlagt, analysert, kategorisert, stiger de plutselig selv frem og griper ordet. Nå inntar de rollen som subjekter, påberopende seg en likeverdig rett til å definere hva en situasjon er. I boka Drøm i våken tilstand møter vi sju kvinner som alle har fått sine merkelapper, og som nå, gjennom å «talk back», ikke bare søker å vise det begrensede i disse merkelappene, men som også har et ønske om en nytenkning, derfor: om å bli tatt på alvor. Det er psykiatrien som har stått for kategoriseringene, og kvinnene har alle hatt erfaringer med bipolaritet og psykoser. De skriver hver sin historie, med vekt på psykoseerfaringene, og det er sterk lesning. Både historiene de forteller og måten de forteller på, gjør inntrykk.» 

Tidsskrift for den norske legeforening ved T K Larsen (november 2013). Tankevekkende om psykose 

Fra anmeldelsen: «Drøm i våken tilstand er fortellinger om hva det vil si å oppleve psykose, og om hvordan det oppleves å gå inn i rollen som psykiatrisk pasient. De sju kapitlene er skrevet av sju kvinner som kaller seg psykoseerfarere – et interessant begrep som tar et oppgjør med de mer tilslørende begrepene «schizofreni» eller «bipolar lidelse». Her gjør man sykdommen til sin egen erfaring, og det skaper spennende beskrivelser. Flere forteller hvordan de har klart å finne mening i psykotiske opplevelser og integrere dem i livet etter psykosen – og noen ganger i livet med psykosen. Dette er en bok som utfordrer oss på ideen om hva det vil si å være frisk – hvem har rett til å hevde at de og de ideene ikke er til å leve med? Forordet er skrevet av psykiater Svein Haugsgjerd, en nestor i norsk psykiatri som alltid har vært en forkjemper for det å lytte til og vise respekt for pasientens opplevelser. Etterordet er skrevet av forfatter og skrivelærer Merete Morken Andersen.»

Foreligger ikke elektronisk:

Tidsskrift for psykisk helsearbeid ved Arne Johansen har anmeldt boka.

Nordisk tidsskrift for psykoterapi. Anmeldt i Matrix nr 4-2013 av psykolog Henrik Kampus.

Tidsskriftet Sykepleien har også anmeldt boka.

Bokomslagets førsteside - Drøm i våken tilstand

Relaterte saker:

Abstrakt forlag

Forlagssjef Einar Plyhns innledning (YouTube) under lanseringen av boka 

Gunn Helen Kristiansen (YouTube) under lanseringen av boka.

Kjersti Wold (YouTube) under lanseringen av boka. Hun bidro med kurs og veiledning i bokprosjektet. 

Krenkede barn blir syke voksne, A.L. Kirkengen

Overgrep. Søkelys på psykiatrien. Forfatter: Gro Hillestad Thune er advokat og har arbeidet med menneskerettigheter i mer enn 20 år. Hun har vært norsk medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjonen som nå er innlemmet i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og har i mange år arbeidet med å få menneskerettighetene inn i norsk rett og praksis.

Psykiatri i ubalanse, Morgenbladet

Psykiatriske legemidler. En kritisk introduksjon. Forfatter: Joanna Moncrieff er Senior Lecturer i psykiatri ved University College London og praktiserende psykiater. Hun er en av grunnleggerne og lederne i Critical Psychiatry Network, en gruppe psykiatere som er kritiske til biologiske modeller for psykisk sykdom og mot økt tvang overfor psykiatriske pasienter.

Psykose som mestringsstrategi, Erfaringskompetanse.no

Realiserte bokdrømmen, Erfaringskompetanse.no

Ulike kunnskapssyn

Vestlandsnytt har intervjuet Maria Nerem Notø, en av forfatterne i boka. 1 svar til Drøm i våken tilstand

  1. Tilbaketråkk: Drøm i våken tilstand Skrive-prosjekt | psykose.erfaringer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s